Kompetence:

  • pridobi temeljna znanja o odvajanju voda in čiŠčenju odpadnih voda;
  • pozna in uporablja strokovno terminologijo na področju odpadnih voda, kanalizacijskih sistemov in njihovih sestavnih delov ter čistilnih naprav;
  • spozna količine in lastnosti odpadnih voda;
  • analizira količine in nihanja odvedenih odpadnih voda ter spreminjanje količin;
  • pozna prvine odvajanja odpadnih voda in sestavne dele kanalizacijskih sistemov;
  • pozna principe in osnovne zakonitosti čiŠčenja odpadnih voda;
  • uporablja naravoslovna znanja in zakonitosti pri preprostih hidravličnih preračunih kanalizacijskih omrežij in sestavin čistilnih naprav;
  • uporablja naravoslovna znanja in zakonitosti pri preprostih izračunih parametrov čiŠčenja odpadnih voda.