Pri predmetu si Študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

  • sistematičen pristop k načrtovanju in razvijanju informacijskih sistemov,
  • kooperativnost in timsko delo pri načrtovanju in razvoju informacijskih sistemov,
  • oblikovanje projekta v okviru načrtovanja informacijskega sistema,
  • modeliranje informacijskega sistema z uporabo aktualnega CASE orodja,
  • modeliranje zbirke podatkov informacijskega sistema z uporabo aktualnega CASE orodja,
  • usposobljenost za odkrivanje vplivov informacijskih sistemov na ljudi.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

• razvijajo spretnosti za praktično delo pri varovanju in zaŠčiti informacijskih sistemov,

• znajo uporabljati strokovni jezik s področja varovanja in zaŠčite informacijskih sitemov,
• znajo poiskati in uporabljati strokovno literaturo in vire iz področja varovanja in zaŠčite informacijskih sistemov,
• presojajo ukrepe na področju varovanja in zaŠčite informacijskega sistema v kontekstu učinkovitosti celotnega poslovnega sistema,
• uporabljajo standarde in priporočila na področju varovanja informacijsko- komunikacijskih tehnologij,
• se usposobijo za svetovanje uporabniku pri izbiri reŠitev za realizacijo varnega informacijskega sistema,
• se usposobijo za sodelovanje pri projektiranju varnosti in zaŠčite informacijskih sistemov,
• sistematsko nadzirajo delovanje informacijskega sistema in ukrepajo v smislu zagotavljanja neprekinjenega delovanja.